KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

Historia i dokonania Katedry

1967 – Powstaje Katedra Botaniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, której organizatorem i kierownikiem zostaje dr hab. Hanna Piotrowska; oprócz niej, w ówczesnej Katerze pracuje 2 asystentów i 2 pracowników naukowo-technicznych.
1969 – Katedra współorganizuje Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Gdańsku
1970 – Katedra zmienia nazwę na Zakład Botaniki Instytutu Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
1972 – Wypączkowuje Zakład Cytologii Roślin, a dotychczasowy Zakład Botaniki zmienia nazwę na Zakład Ekologii Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Piotrowskiej
1975 – Odbywają się pierwsze promocje doktorskie
1978 – Zakład organizuje ogólnopolskie sympozjum naukowe
1982 - Zakład Ekologii Roślin zmienia nazwę na Katedra Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody
1986 – Liczba pracowników Katedry przekracza 15 osób (1 profesor, 7 adiunktów, 4 asystentów i 4 pracowników naukowo-technicznych)
1991 – Pierwsza habilitacja w Katedrze. Samodzielnym pracownikiem naukowym zostaje Wiesław Fałtynowicz
1992 – Katedra Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody zmienia swoją siedzibę z budynku przy Al. Czołgistów w Gdyni (obecnie Al. Piłsudzkiego) przeprowadza się do przedwojennego budynku przy Al. Dzierżyńskiego (obecnie Al. Legionów) w Gdańsku Wrzeszczu. W budynku tym Katedra pozostanie przez następne 19 lat.
1995 – Dr hab. Wiesław Fałtynowicz zostaje kierownikiem Katedry, której liczba pracowników przekracza 20 osób.
1997 - Dr hab. Dariusz Szlachetko otrzymuje Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną
1998 – Katedra współorganizuje 51 Zjazd PTB pod hasłem „Botanika polska u progu XXI wieku”. W Zjeździe, który odbył się w Gdańsku w dniach 15-19 września wzięło udział rekordowa jak dotąd liczba 788 członków PTB. Na uroczystym otwarciu wręczono medale im. prof. Bolesława Hryniewieckiego pani Prof. Hannie Piotrowskiej oraz im. Prof. Władysława Szafera panu dr hab. Dariuszowi L. Szlachetko.
1999 – Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz występuje z wnioskiem o wydzielenie z Katedry Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, niej dwóch jednostek — Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody oraz Katedry Ekologii Roślin. Kierownikiem Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody został, pełniąc do dzisiaj tę funkcję, prof. dr hab. Dariusz Szlachetko. Dr Piotr Rutkowski otrzymuje nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską.
2000 - Prof. dr hab. Dariusz Szlachetko zostaje stypendystą fundacji Aleksandra von Humbolta. Dr Jolanta Miądlikowska otrzymała nagrodę im. Masona E. Hale za wyróżniającą się rozprawę doktorską przyznawaną przez International Association for Lichenology oraz nagrodę „Deep Green - Student Avard to bogany” przyznawaną przez American Botanical Society. Mgr Tomasz Olszewski otrzymuje Stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polski dla młodych naukowców.
2001 - Dr hab. Prof. UG. Jacek Herbich został odznaczony Medalem im. prof. Zygmunta Czubińskiego za monografię pt. „Przestrzenno-dynamiczne zróżnicowanie dolin w krajobrazie młodoglacjalnym na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego”. Prof. dr hab. Dariusz Szlachetko i dr Piotr Rutkowski otrzymali nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej za opublikowanie monografii "Gynostemia Orchidalium Vol. 1". Mgr Martin Kukwa otrzymuje Stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polski dla młodych naukowców.
2002 - Prof. dr hab. Dariusz Szlachetko i mgr Tomasz Olszewski otrzymują nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za opublikowanie monografii "Flore du Cameroun, Orchidaceae”.
2003 - Prof. dr hab. Dariusz Szlachetko i dr Hanna Margońska otrzymują nagrodę zespołową I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za opublikowanie monografii "Gynostemia Orchidalium, Vol. 2". Dr hab. Maria Hierbich i dr hab. Jacek Herbich otrzymują nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za opublikowanie monografii "Torfowiska i Torf”.
2004 - Dr Renata Afranowicz otrzymała I nagrodę za rozprawę doktorską tematyczne przyznawaną przez Związek Miast Nadwiślańskich.
2005 - Prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, dr Marta Kras i dr Magdalena Sawicka otrzymują nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za opublikowanie monografii "Flore du Gabon, Orchidaceae Vol. 1-2". Mgr Joanna Mytnik otrzymała Stypendium Fundacji rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
2007 - Prof. UG dr hab. Maria Herbich otrzymała nagrodę za działanie na rzecz ochrony środowiska przyznawaną przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dr Ryszard Markowski otrzymuje „Kordelas Leśnika Polskiego” za zasługi dla rozwoju Lasów Państwowych.
2009 - Prof. UG dr hab. Maria Herbich otrzymała złoty medal „za Długoletnią Służbę” przyznawany przez Prezydenta RP.
2011 - Prof. UG dr hab. Piotr Rutkowski otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Minister Edukacji Narodowej.
2012 - odbyły się dwa kolokwia habilitacyjne. Samodzielnymi pracownikami naukowymi zostali dr hab. Martin Kukwa i dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont.
2013 - kolejnym samodzielnym pracownikiem naukowym została dr hab. Hanna Margońska natomiast dr Katarzyna Żółkoś została kierownikiem Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie wraz z dr Agnieszką Sadowską robią kawał dobrej roboty na polu edukacji przyrodniczej.
2014 - 6 października z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Bronisława Komorowskiego Prof. dr hab. Martin Kukwa odebrał nominacje profesorską. Prof dr hab Jacek Herbich dołączył do grona nestorów emerytowanych Katedry, a samodzielnym pracownikiem naukowym została dr hab. Iwona Głażewska
2015 - z dniem 1 stycznia dr hab. Piotr Rutkowski został kierownikiem pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody sprawuje także opiekę nad Zielnikiem Uniwersytetu Gdańskiego o akronimie UGDA. Nasze zbiory liczą obecnie 150 000 arkuszy zielnikowych, które dokumentują przede wszystkim przemiany szaty roślinnej Polski Północnej oraz obejmują odrębne kolekcje mszaków i porostów a także preparatów mokrych przedstawicieli rzędu Orchidales. Opiekunami zielnika są: Prof. dr hab. Martin Kukwa (porosty), dr hab., prof. UG Piotr Rutkowski i mgr Katarzyna Wszałek-Rożek (rośliny zalążkowe), dr Bartosz Hajek (mszaki) oraz dr Marta Kras (kolekcja preparatów mokrych).

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody wydaje dwa periodyki naukowe poświęcone szacie roślinnej Pomorza a w szczególności regionu Gdańskiego, w tym różnorodnym zagadnieniom florystycznym, fitogeograficznym, ekologicznym, fitosocjologicznym oraz poświęcone zagadnieniom ochrony przyrody.
"Acta Botanica Cassubica" (jedno z regionalnych recenzowanych czasopism botanicznych w Polsce, wydawane od roku 2000) i "Acta Botanica Cassubica Monographiae" (także czasopismo recenzowane publikujące prace o charakterze monograficznym, dotyczące szaty roślinnej Pomorza Gdańskiego). Pomysłodawcą, głównym inicjatorem i długoletnim redaktorem naczelnym był związany z Uniwersytetem Gdańskim od 1967 r dr Ryszard Markowski. Obecnie po przejściu dr Ryszarda Markowskiego na emeryturę stanowisko redaktora naczelnego pełni dr Joanna Bloch-Orłowska.

Należymy do sieci GBIF - światowego systemu informacji o bioróżnorodności (Global Biodiversity Information Facility). Celem systemu jest udostępnienie polskich zasobów informacji o bioróżnorodności.zaloguj