KATEDRA TAKSONOMII ROŚLIN I OCHRONY PRZYRODY Uniwersytet Gdański

Zostań naszym studentem!

STUDENCIE! :)
Cieszymy się, że zajrzałeś na naszą stronę!


MOŻESZ WYBRAĆ DLA SIEBIE TEMAT PRACY
LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ
ZGODNIE Z TWOIMI ZAINTERESOWANIAMI!


Możemy Ci zagwarantować:
*przyjazną atmosferę, pracę w młodym i zgranym zespole naukowców oraz partnerskie relacje student-opiekun (zapytajcie naszych absolwentów, doktorantów lub studentów starszego rocznika!)
* bezpośredni kontakt ze specjalistami poszczególnych dziedzin
* nieograniczony dostęp do literatury wybranego przedmiotu badań, dostęp do internetowych baz danych
* szerokie możliwości samorozwoju (możliwość kontynuacji nauki na studiach doktoranckich, publikowanie w czasopismach naukowych, udział w szkoleniach i konferencjach)


Jeśli stoisz przed wyborem pracy licencjackiej, poniżej znajdziesz kryteria, jakie brane są pod uwagę przy naborze do Katedry
(dotyczy studentów 3. roku)


1. Udział w bloku Biologia Roślin
2. Zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i umiejętności na kursie Taksonomia Roślin
3. Zainteresowania botaniczne/mykologiczne, które mogą przejawiać się w różnorodny sposób, np.:
- pomoc przy kolekcjach botanicznych (zielnik, np. wklejanie arkuszy, szklarnia)
- pomoc w akcji walki z gatunkami inwazyjnymi na Helu
- uczestnictwo z zajęciach Koła Naukowego ZIOŁO
- wstępne rozmowy z potencjalnym opiekunem pracy licencjackiej, wstępne ustalenia co do ewentualnego tematu (w takim przypadku podajcie nazwisko ewentualnego opiekuna)
- prowadzenie blogów / stron internetowych o tematyce botanicznej
- wiele innych
4. Oceny z przedmiotów botanicznych z I i II roku, tj. Ewolucja i Systematyka Roślin Zalążkowych i Grzybów, zajęcia terenowe I i II.


Zapisy w tym roku kończą się 6 grudnia (piątek), deklaracje składacie w sekretariacie Katedry (lub u pracowników KTRiOP).


Swoje zainteresowania możesz potem realizować w specjalnościach na studiach magisterskich:
TAKSONOMIA I FILOGEOGRAFIA
EKOLOGIA ROŚLIN I OCHRONA PRZYRODY

(w ramach Pracowni Taksonomii Roślin, Pracowni Taksonomii Grzybów, Laboratorium Taksonomii i Ekologii Molekularnej, Pracowni Geobotaniki i Ochrony Przyrody oraz przy współpracy z Katedrą Ewolucji Molekularnej)


Mamy dla Ciebie mnóstwo:) propozycji tematów prac LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH.
Z POMOCA TUTORA WYBIERZESZ RODZAJ PRACY, JAKI CI ODPOWIADA
:


1. PRACA W TERENIE
zależnie od tematu i obiektu polega na:
• zbiorze roślin i/lub grzybów zlichenizowanych,
• wykonywaniu zdjęć fitosocjologicznych,
• określaniu właściwości siedliska,
• kartowaniu w terenie, wykreslaniu map (GIS)
• przeprowadzeniu inwentaryzacji botanicznej wybranego obszaru,
• przeprowadzeniu waloryzacji przyrodnicza wybranego obszaru.

Prace mogą wiązać się z zastosowaniem kartografii, analizy zdjęć lotniczych, biometrii, mogą też mieć charakter badań eksperymentalnych.
W terenie możecie także badać wybrane grupy (najczęściej są to storczyki lub porosty, a nawet ich pasożyty grzybowe, ale niekoniecznie, zajmowaliśmy się taksonomią m.in. Cactaceae, teraz badamy Apiaceae oraz planujemy zająć się grzybami fitopagenicznymi). Możliwe jest wykonywanie prac zespołowych.

2. PRACA W LABORATORIUM
2.1. BADANIA MOLEKULARNE
Taksonomia molekularna wykorzystuje m.in. sekwencje DNA do oszacowania stopnia pokrewieństwa między badanymi organizmami (w naszej Katedrze zajmujemy się badaniem materiału genetycznego Orchidales i porostów). Praca magisterska składa się z kilku etapów:
1. praca laboratoryjna (izolacja materiału genetycznego, amplifikacja metodą PCR, sekwencjonowanie DNA)
2. Analiza sekwencji DNA przy użyciu odpowiednich programów komputerowych, za pomocą których tworzy się kladogram („drzewko”) powiązań filogenetycznych
3. Interpretacja wyników oraz dyskusja z dotychczasowymi systemami klasyfikacyjnymi opartymi na wynikach badań morfologicznych.
Rozpoczęliśmy także badania nad barkodingiem DNA (zajmujemy się identyfikacją gatunków na podstawie jednej lub więcej sekwencji DNA w określonym locus lub kilku loci).

2.2. BADANIA EKSPERYMENTALNE
Badania nad biologią rzadkich gatunków roślin. Metodyka prac bardzo zróżnicowana np. prace terenowe mające na celu weryfikację danych o stanowiskach i ich stanie zachowania, wybranych aspektów biologii (np. zapylania).

2.3. BADANIA Z ZASTOSOWANIEM CHROMATOGRAFII CIENKOWARSTWOWEJ
Te prace można wykonywać w Katedrze tylko w przypadku grzybów zlichenizowanych. Dzięki zastosowaniu tej metody można wykryć pewne grupy substancji, zwane wtórnymi metabolitami porostowymi, a zdobyte dane następnie wykorzystać w taksonomii porostów, badaniu ich zmienności chemicznej, czy też po prostu przy identyfikacji zebranych okazów w trakcie badań terenowych.

3. PRACA W WARUNKACH KAMERALNYCH
Najczęściej jest to praca przy komputerze lub sprzęcie optycznym, wykorzystująca okazy zielnikowe lub/i literaturę jako źródło informacji.
Materiał poddawany analizie w warunkach kameralnych może być zebrany przez autora pracy magisterskiej (badania na terenie Pomorza) lub wcześniej zgromadzony przez innych badaczy lub tez wypożyczony z herbariów zagranicznych (badania porostów lub storczykowatych głównie obszarów tropikalnych) - w przypadku prac licencjackich.
Kameralna część pracy, w zależności od jej tematu i rodzaju metod zastosowanych w terenie, może obejmować:
• oznaczanie materiałów zielnikowych,
• analizę archiwalnych materiałów kartograficznych,
• zestawianie i opracowanie wszelkiego rodzaju danych taksonomiczno-florystycznych,
• tworzenie map rozmieszczenia badanych taksonów, wskazywanie miejsc ich powstania oraz śledzenie dróg migracji, analizy rozmieszczenia endemitów
• porządkowanie informacji dotyczącej typologii i synonimiki badanych gatunków
• opracowywanie rewizji, przeglądów i zestawień gatunków wybranego taksonu
• inwentaryzację botaniczną wybranego obszaru
• waloryzację przyrodniczą wybranego obszaru
• prace kartograficzne obejmujące kartowanie i wykreślanie map (GIS)
• i wiele innych :)

3.1. PRACA Z BINOKULAREM LUB MIKROSKOPEM
Sprzęt optyczny to ważne narzędzie pracy taksonoma. Z jego pomocą oznaczane są gatunki roślin zarówno naczyniowych jak i grzybów zebrane w terenie.
Możecie także badać tropikalne okazy storczyków zachowane w formie suchych okazów zielnikowych lub preparatów mokrych wypożyczone z zielników całego świata rozrysowując ich części kwiatowe, co w przyszłości stanie się bazą dla stworzenia rewizji lub monografii danego taksonu. Tak odkrywa się nowe gatunki!:)

3.2. PRACA LITERATUROWA
Istnieje także możliwość wykonywania pracy licencjackie, a czasem także magisterskiej, wyłącznie na podstawie literatury oraz/lub elektronicznych baz danych.
Mogą to być prace typu Monografia (np. rewizje, konspekty, zestawienia) które scalają dane taksonomiczne odnoszące się do wybranej grupy roślin czy grzybów lub prace typu Flora, które są opracowaniem taksonomicznym określonego obszaru geograficznego, czyli zestawieniem jego flory.
Zajmujemy się między innymi opracowywaniem flor storczykowatych całego świata i najcenniejszych przyrodniczo fragmentów Pomorza Gdańskiego.

3.3. PRACA PRZY KOMPUTERZE:
Analizy Fenetyczne, Kladystyczne, Biogeograficzne
To prace wykorzystujące komputerowy program (m.in. Statistica, Paup). Korzystając z dostępnych danych na temat wybranej grupie roślin tworzy się komputerową bazę danych, która przetworzona za pomocą specjalistycznych programów daje wynik w formie fenogramu lub kladogramu (tzw. drzewa) mówiący o podobieństwie lub pokrewieństwie badanych taksonów (w zależności od zastosowanej metody).
Możesz także wykonywać analizy rozmieszczenia geograficznego wybranych taksonów lub analizy biogeograficzne na podstawie danych pochodzących z analizy kladystycznej oraz danych o rozmieszczeniu taksonów.

OPIEKUNOWIE PRAC MAGISTERSKICH
Prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
Dr hab. Piotr Rutkowski, prof. UG
Dr hab. Martin Kukwa, prof. UG
Dr hab. Joanna Mytnik-Ejsmont, prof. UG
Dr hab. Hanna Margońska
Dr Przemysław Baranow
Dr Magdalena Oset
Dr Magdalena Lazarus
Dr Renata Afranowicz-Cieślak
Dr Katarzyna Żółkoś
Dr Magdalena Dudek
Dr Joanna Bloch-Orłowska
Dr Marta Kras


Przykładowe tytuły prac magisterskich wykonanych w Katedrze znajdują się na liście (pdf), którą można pobrać TUTAJ (w zakładce "do pobrania").

INFORMACJE KOŃCOWE
Prace licencjackie i magisterskie wykonywane w naszej Katedrze mają ogromne znaczenie praktyczne. Często stają się częścią badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry, a ich wyniki są publikowane.

Dzięki pracom waloryzującym teren możliwe jest powoływanie użytków ochronnych, takie prace kończą się wnioskiem do konserwatora przyrody o podjęcie działań ochroniarskich.

Z kolei prace dotyczące taksonomii storczykowatych są niezmiernie ważne dla ochrony bogactwa naturalnego obszarów tropikalnych. Los wielu gatunków roślin zależy od nas, prowadząc badania nawet na poziomie pracy magisterskiej, możesz pomóc w walce o ich przetrwanie.

„BIODIVERSITY IS LIFE!”


Tematy prac licencjackich i magisterskich to jedynie nasze propozycje.

JESTEŚMY OTWARCI NA WASZE POMYSŁY !Jeśli zdecydujecie na robienie pracy magisterskiej w naszej Katedrze i zabawa w „naukę” wciągnie Was, stanie się Waszą pasją - istnieje wiele możliwości poszerzania swojej wiedzy oraz zdobywania doświadczenia na konferencjach, zjazdach, sympozjach, gdzie prezentować możecie postępy swoich prac w formie posterów, a następnie je publikować. Swoje zainteresowania możecie rozwijać na studium doktoranckim.


NAUKOWE STUDENCKIE KOŁO BOTANICZNE
W ramach Katedry działa Naukowe Studenckie Koło Botaniczne ZIOŁO Zajrzyj TU koniecznie!:)Czekamy na ludzi z pasją!!!


ZAPRASZAMY!
Skontaktuj sie z tutorem, dr hab. prof. UG Joanną Mytnik-Ejsmont:
e-mail: dokjom@univ.gda.pl
lub odwiedź nas w Oliwie na Kampusie UG. Zapraszamy do skrzydła C (zielone) na III piętro, pokój C406

CZEKAMY NA CIEBIE!:)

zaloguj